Disciseda candida

Disciseda candida.

Disciseda candida (Schwein.) Lloyd
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоними Bovista candida Schwein., Disciseda calva (Z. Moravec) Z. Moravec

У нас Няма име.

По света Kleiner Scheibenbovist (немски), Тарелочница белая (руски).

Спори Споровият прашец е кафяв. Спорите са кълбовидни, с диаметър 3.5-5.5 μm, покрити със ситни шипчета.

Местообитание Пасища, степи и сухи тревни съобщества в низините. Плододава поединично или на групи от пролетта до есента, но зрелите плодни тела са трайни и се откриват целогодишно. Търкалят се свободно и биват настъпвани от преминаващ добитък. Видът е широко разпространен в континентална Европа в подходящи местообитания.

Снимките показани тук са все на зрели плодни тела. Намерени са находища по поречието на р. Дунав при с. Долни Цибър и с. Добри дол (област Монтана), както и по коларски път между ниви при с. Брусен (област Враца).

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Видовете от род Disciseda на пръв поглед наподобяват добре познатите пърхутки от род Bovista, като например Оловносивата пърхутка (Bovista plumbea), но се отличават по това, че имат екзоперидиален слой, който включва елементи от субстрата, като пръст и растителни частици, и остава трайно прикрепен към плодното тяло. Всъщност плодните тела първоначално се образуват под повърхността на земята. С развитието те се освобождават и преобръщат, при което основата застава отгоре. При освобождаването се образува отвор в основата с повече или по-малко кръгла форма и накъсани ръбове, през който се отделят зрелите спори. При повечето видове Bovista екзоперидиалният слой се разпада цялостно и не включва части от субстрата. Отворът се намира отгоре от самото начало.

Общо четири вида са познати в Европа: Disciseda bovista, Disciseda hyalothrix, Disciseda verrucosa и D. candida. Важни за определянето са размерът на плодното тяло и микроскопичните белези: диаметър на спорите и дължина на техните шипчета. Имат афинитет към сходни местообитания и се срещат в компанията на други гастероидни гъби със специфична екология, като видове Geastrum (Земни звездки) и Tulostoma (Тулостоми).

D. candida притежава най-малките спори от познатите видове в този род. Нещо повече, при другите видове спорите са орнаментирани със значително по-едри шипчета. Този вид вероятно образува и най-ситните плодни тела, със среден диаметър около 1 cm.

Disciseda candida. Ендоперидият има светъл цвят.

Disciseda candida. Зрялата глеба е кафява.

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciseda candida. Екзоперидий.

Disciseda candida.

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciseda candida.

Disciseda candida.

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciseda candida. Спори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 27 Май, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>