Disciseda candida

Disciseda candida.

Disciseda candida (Schwein.) Lloyd
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоними Bovista candida Schwein., Disciseda calva (Z. Moravec) Z. Moravec

У нас Няма име.

По света Kleiner Scheibenbovist (немски), Тарелочница белая (руски).

Спори Споровият прашец е кафяв. Спорите са кълбовидни, с диаметър 3.5-5.5 μm, покрити със ситни шипчета.

Местообитание Пасища, степи и сухи тревни съобщества в низините. Плододава поединично или на групи от пролетта до есента, но зрелите плодни тела са трайни и се откриват целогодишно. Търкалят се свободно и биват настъпвани от преминаващ добитък. Видът е широко разпространен в континентална Европа в подходящи местообитания.

Находката показана тук се състои от зрели плодни тела. Намерена е в пасище зад дигата на р. Дунав при с. Долни Цибър (област Монтана), декември 2021 г.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Видовете от род Disciseda на пръв поглед наподобяват добре познатите пърхутки от род Bovista, като например Оловносивата пърхутка (Bovista plumbea), но се отличават по това, че имат екзоперидиален слой, който включва елементи от субстрата, като пръст и растителни частици, и остава трайно прикрепен към плодното тяло. Всъщност плодните тела първоначално се образуват под повърхността на земята. С развитието те се освобождават и преобръщат, при което основата застава отгоре. При освобождаването се образува отвор в основата с повече или по-малко кръгла форма и накъсани ръбове, през който се отделят зрелите спори. При Bovista екзоперидиалният слой се разпада цялостно и не включва субстрата. Отворът се намира отгоре от самото начало.

Общо пет вида са познати в Европа: Disciseda bovista, Disciseda nigra, Disciseda hyalothrix, Disciseda verrucosa и D. candida. Важни за определянето са цветовете на вътрешната обвивка (ендоперидий) и глебата и най-вече микроскопичните белези: размер на спорите и техните придатъци и характеристиките на капилиция. Обитават сходни местообитания, но поради специфичността са рядко наблюдавани и слабо известни.

Disciseda candida. Ендоперидият има светъл цвят.

Disciseda candida. Зрялата глеба е кафява.

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciseda candida. Екзоперидий.

Disciseda candida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 9 Декември, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>