Geopora nicaeensis

Geopora nicaeensis.

Geopora nicaeensis (Boud.) M. Torre
семейство Pyronemataceae

синоним Sepultaria nicaeensis Boud.

У нас Няма име.

Спори Спорите са елиптични с изтъняващи краища. Размери 28-35 x 15-18 μm. Съдържат по една голяма капка и множество по-дребни. Стените са гладки.

Местообитание На открити, каменисти и варовити места. Съществуват предположения, че видът е микоризен, потенциално с хвойни (Juniperus). Плододава поединично или на групи през зимата. Показани са екземпляри намерени в защитена зона „Бесапарски ридове“, област Пазарджик, януари 2022 г.

Съобщение за откриването на вида в България: M. Slavova & B. Assyov. „A contribution to thе Bulgarian larger ascomycetes“ – Дванадесета научна конференция „Екологията – начин на мислене“, 1 ноември, 2020 г., Пловдив.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Род Geopora съдържа няколко вида в Европа. Плодните тела могат да се образуват като купички на повърхността, докато други видове образуват плодни тела частично под земната повърхност, като само отворът се разкрива над нея. Трети са напълно подземни. Срещат се в различни местообитания в зависимост от вида, обичайно на песъчливи, каменисти и неплодородни места.

Определянето на видове Geopora разчита на екологичните характеристики, на формата и размера на апотециите (плодните тела) и на формата и размерите на спорите.

Geopora nicaeensis има плодни тела с диаметър 2-3 cm и притежава сравнително големи спори с дължина надвишаваща 30 μm. Geopora sumneriana е друг вид с големи спори, но образува още по-едри плодни тела и се среща през пролетта в асоциация с кедри (Cedrus).

Geopora nicaeensis.

Geopora nicaeensis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geopora nicaeensis. Ръбовете образуват триъгълни дялове.

Geopora nicaeensis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спора на Geopora nicaeensis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 18 Януари, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>