Lycoperdon rupicola

Lycoperdon rupicola.

Lycoperdon rupicola Jeppson, E. Larsson & M.P. Martín
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Няма име.

По света Felsen-Stäubling (немски).

Спори Споровият прашец е жълтеникавокафяв. Спорите са кълбовидни, с диаметър 4-5.5 μm, финобрадавичести или почти гладки.

Местообитание В широколистни гори върху скали покрити с мъхове или сред мъхове на каменисти места. Плодните тела израстват свързани директно с мъховете и изглежда гъбата живее в симбиоза с тях. Плододава поединично или на малки групи през лятото и есента.

Видът беше описан за науката през 2012 г. от шведски и испански миколози. Познат е от Скандинавия, Испания и Унгария, но европейското разпространение вероятно е още по-широко. Показаните находки са от букови и габърови гори в северозападна България: ПП Врачански Балкан, Вършец и Чипровска планина.

Статия с първо описание на вида: Lycoperdon rupicola and L. subumbrinum: Two new puffballs from Europe, M. Jeppson, E. Larsson, M. P. Martín, Mycological Progress 11(4), 2012.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Lycoperdon rupicola е слабо позната малка пърхутка с афинитет към мъхове покриващи скали. Този бриофилен характер помага за определянето. Външната обвивка се състои от ситни брадавици, които постепенно потъмняват с развитието на гъбата и остават трайно прикрепени. Когато развието на плодното тяло завърши, се образува малък отвор с накъсани, триъгълни ръбове с форма на звезда.

Lycoperdon pyriforme (Крушовидна пърхутка) расте върху дървесина или по земята и има по-едри плодни тела, подредени на гъсти групи.

Bryoperdon acuminatum е рядък бриофилен вид с дребни плодни тела. Горната част на плодното тяло завършва с конусовиден връх.

Още един рядък бриофилен вид е Bovista ochrotricha. Има охрена, набръчкана външна обвивка и расте сред мъхове по кората на дървета в средиземноморския регион.

Lycoperdon rupicola.

Lycoperdon rupicola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycoperdon rupicola.

Lycoperdon rupicola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycoperdon rupicola. Спори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 8 Декември, 2022 г.

Върни до горе