Lycoperdon subumbrinum

Lycoperdon subumbrinum.

Lycoperdon subumbrinum Jeppson & E. Larsson
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Няма име.

Спори Споровият прашец е жълтеникавокафяв. Спорите са кълбовидни до слабо яйцевидни, с диаметър 3.9-4.9 μm, финобрадавичести.

Местообитание Букови (Fagus) и други широколистни гори. Възможно е да се среща и в иглолистни гори. Плододава върху хумусна почва през есента. Видът е описан неотдавна и истинското разпространение тепърва предстои да се изясни.

Статия с първо описание на вида: Lycoperdon rupicola and L. subumbrinum: Two new puffballs from Europe, M. Jeppson, E. Larsson, M. P. Martín, Mycological Progress 11(4), 2012.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Lycoperdon subumbrinum е слабо познат вид пърхутка от горски местообитания. Плодното тяло е покрито с тънки, но устойчиви, тъмнооцветени шипчета. След узряване се образува кръгъл отвор в горната част и част от шипчетата опадат оставяйки гладка повърхност на вътрешната обвивка. Различаването от други видове горски Lycoperdon може да се окаже много трудно без преглед с микроскоп.

Lycoperdon molle (Мека пърхутка) и Lycoperdon atropurpureum имат спори с по-едри брадавици.

Плодните тела на Lycoperdon nigrescens имат по-едри шипчета. Lycoperdon umbrinum (Кафява пърхутка) расте само в иглолистни гори. В препарати на спори при тези видове се виждат свободни стеригмални остатъци, каквито липсват при L. subumbrinum.

Lycoperdon subumbrinum.

Lycoperdon subumbrinum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Lycoperdon subumbrinum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 24 Януари, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>