Флористични региони на България

Легенда

1 – Черноморско крайбрежие

2 – Североизточна България

3 – Дунавска равнина

4 – Предбалкан (западен, източен)

5 – Стара планина (западна, централна, източна)

6 – Софийски район

7 – Знеполски район (включва планините Конявска, Голо Бърдо, Милевска и Руй)

8 – Витошки район (включва планините Витоша, Плана и Верила)

9 – Западни гранични планини (включва планините Осогово, Влахина, Малешевска и Огражден)

10 – Долина на река Струма

11 – Беласица

12 – Славянка

13 – Долина на река Места

14 – Пирин

15 – Рила

16 – Средна гора (западна, източна)

17 – Родопи (западни, централни, източни)

18 – Тракийска низина

19 – Тунджанска хълмиста равнина

20 – Странджа

Графиките са базирани на данни предоставени, систематизирани и пубикувани от Института по Ботаника към БАН. Тези ценни данни са резултат от проучвания извършени от български и чуждестранни специалисти миколози на територията на страната. Тези проучвания са с над стогодишна история.

Върху картата клетки оцветени в тъмнозелено са региони с регистрирани находища в официалния архив на БАН. Неоцветена клетка не означава липса на даден вид в този регион, а по-точно, че няма данни този вид да е срещан там до този момент. Някои региони са слабо проучени и данни за много видове от тях липсват. Това са планините Беласица и Славянка, западни гранични планини и долината на река Места. Картите се актуализират при получаване на нови данни за разпространения. Клетките оцветени в светлозелено отразяват съобщенията на доброволци. Всеки доброволец може да участва с добавянето на нова информация за разпространение.

Списъци на видове с данни за разпространение са предоставени за наблюдение в PDF формат в интернет:

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>