Peniophora laeta

Peniophora laeta.

Peniophora laeta (Fr.) Donk
семейство Peniophoraceae

У нас Няма име.

Плодно тяло Базидиомът има восъчна структура; хименофорът е хидноиден до радулоиден с наличие на остри ръбове, с жълто-червеникаво оцветяване до охра.

Микроскопични структури Състои се от няколко инкрустирани лампроцистидии с размери 40-60 x 12-15 μm, които понякога отсъстват; глеоцистидиите са цилиндрични с тънки стени с размери 60-120 x 8-10 μm; формата на базидиоспорите е цилиндрична до алантоидна с размери 9-12 (-15) x 3.5-4.5 μm.

Mестообитание Развива се върху паднали клони от обикновен габър (Carpinus betulus) и обикновен воден габър (Ostrya carpinifolia).

Текста подготви Анета Ламбевска.

Peniophora laeta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 5 Април, 2015

Върни до горе

1 comment to Peniophora laeta

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>