Обикновен филопорус

Phylloporus pelletieri.

Phylloporus pelletieri (Lév.) Quél.
семейство Boletaceae (Манатаркови)

синоними Phylloporus rhodoxanthus sensu auct. eur., Xerocomus pelletieri (Lév.) Bresinsky & Manfr. Binder

У нас Обикновен филопорус.

По света Golden-gilled bolete (английски), Phyllopore de Pelletier, Phyllopore d’Europe (френски), Europäisches Goldblatt (немски).

Местообитание Широколистни гори. Срещали сме този вид в букови и габърови гори (Fagus, Carpinus) в планините (ПП Врачански Балкан, Чипровска планина). Плододава най-често поединично, като сезонът е през лятото и есента. Счита се за рядък вид. Изглежда предпочита гори, които са стари и сравнително запазени от човешка намеса. Богатото видово разнообразие и присъствието на други редки гъби е характерно за местообитанията на P. pelletieri.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Застрашен“ (EN). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Phylloporus pelletieri е манатаркова гъба, макар че спорообразуващият слой се състои от ламели вместо тръбички. Погледнати отгоре, плодните тела наподобяват манатарки от родовете Xerocomus и Xerocomellus, но наличието на ламели е достатъчно за да се разграничи от тях. Този вид е единствен от рода си в Европа.

Phylloporus pelletieri. Шапката е кафява, матова и суха и напомня манатарките от род Xerocomus.

Phylloporus pelletieri. Ламелите са златистожълти и низбягващи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phylloporus pelletieri. Ламелите са разклоняващи се и между тях има напречни връзки.

Phylloporus pelletieri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phylloporus pelletieri.

Phylloporus pelletieri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phylloporus pelletieri.

Phylloporus pelletieri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Декември, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>