Демидов пирофомес

Pyrofomes demidoffii.

Pyrofomes demidoffii (Lév.) Kotl. & Pouzar
семейство Polyporaceae

У нас Демидов пирофомес.

Плодно тяло Многогодишно, копитовидно и широко приседнало, до 15 cm широко и до 10 сm дебело в основата. Твърдо и дървенисто.

Спороносен слой Порите са яркожълти до оранжево-кафяви или бледотухленочервени, ъгловати или закръглени, 2-3 mm широки, от време на време по-големи при стари екземпляри. Тръбичките са сходно оцветени, стратифицирани, дълбоки до 10 cm.

Спори Широко елипсовидни с отрязан край до кълбовидни, гладки, видимо дебелостенни, с кълнителна пора. Бледожълти до светлокафяви (в калиева основа). Размер 6-9 × 5-7 μm.

Mестообитание и екология Видът е паразит върху стари хвойни (Juniperus) и обикновено присъства в добре развитите гори. Паразитира по различни видове хвойна (Juniperus spp.) в Източна Африка и Северна Америка. Известен е от Кавказ, Узбекистан, Сибир и Крим най-вече на космат дъб.

В Европа Pyrofomes demidoffii е рядък вид с ограничен ареал, който следва разпространението на домакина. На Балканския полуостров той се открива само на дървовидна хвойна (Juniperus excelsa). Този вид се среща рядко във всички известни находища на дървовидната хвойна в Македония (5), Албания (1) и България (2). Вероятно също така и в Гърция, но няма официални данни. Той е паразит върху стари дънери и причинява значителни щети на съобществата на хвойна.

В България видът е известен от две находища: долината на река Струма (Кресненското дефиле) и централните Родопи. Видът се счита за застрашен [IN B2ab (I, II, IV)] и е внесен в Червената книга на Република България. Дървовидната хвойна е защитен вид и нейни съобщества попадат в съществуващи защитени територии (прочетете повече в сайта на БАН).

Коментар Намаляване числеността на местообитанията трябва да бъде основна причина за спада на вида. Дължи се на безконтролното рязане на дървета, дърводобива за отопление и използването на дървен материал (изгаряне) за производство на гасена вар.

Потенциална опасност от пожари в хвойновите гори е значителна.

Защо е предложен за оценка от инициативата за глобален червен списък на гъби? (Global Fungal Red List initiative)

Счита се за един от много редките видове в Европа. Гъбата е опасен паразит върху стари хвойнови дървета, чийто брой намалява. Районите по света където този вид се среща са разпръснати и отделени един от друг. Той вероятно е един много древен вид.

Видът е включен в червените списъци на най-малко три страни: Македония (CR), Албания (CR) и България (EN).

Текста подготви Анета Ламбевска.

Pyrofomes demidoffii.

Pyrofomes demidoffii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 5 Април, 2016 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>