Russula romellii

Russula romellii.

Russula romellii Maire
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Russule de Romell, Russule à lames fragiles (френски), Weißstieliger Leder-Täubling (немски), Сыроежка Ромеля (руски).

Шапка Отначало полукълбовидна, после изпъкнала и накрая плоска с плитка вдлъбнатина. Виолетова или винена, с бледожълт или жълто-зеленикав център. Понякога изцяло жълтеникава, зеленикава или червена. Кожицата е гладка до набръчкана и суха или влажна. Ръбът е изправен и ненабразден, освен при най-старите екземпляри. Диаметър до 15 cm, но най-често достига 10-12 cm.

Ламели Отначало бледожълти, но скоро жълти. Гъсти, прираснали или частично прираснали. Много крехки и лесно се отчупват.

Пънче Цилиндрично или бухалковидно. Бяло. Много рядко може да присъства бледорозов оттенък. Повърхността е гладка или плитко набраздена. Височина до 8 cm. Има положителна реакция с гваяков разтвор, която варира от слаба до силна (на десетата секунда).

Месо Бяло, дебело и плътно. Няма особена миризма. Вкусът е приятен, нелютив.

Спори Споровият прашец е охреножълт. Спорите са с размери 6.5-8.5 x 5.5-6.5 μm. Орнаментирани са с шипчета, повечето от които свързани помежду си в мрежа.

Местообитание Често срещан вид в букови гори (Fagus). Според Sarnari може да се открие и с кестен (Castanea), габър (Carpinus) и рядко с дъб (Quercus) и смърч (Picea). Плододава поединично или на групи през лятото и есента.

Коментар Според някои автори е ядлива гъба (Източници: №9,10), според други е неядлива (Източник: №18).

Сходни видове Russula romellii е едра гълъбка с характерно оцветяване, но показва значителна изменчивост. Най-типичната форма има винена или виолетова шапка с жълто-зелен център и не представлява трудност за разпознаване. Важни белези са бялото пънче, нелютивото месо и жълтите ламели, които са толкова крехки, че при лек допир се отчупват и разпръскват. Видът е категоризиран в подсекция Integriforminae.

Гълъбката Russula alutacea (Коженочервена гълъбка) бива интепретирана по различен начин в книгите. Възможно е някои описания да се отнасят за R. romellii. Според Sarnari R. alutacea е вид близък до Russula olivacea (Червеностъблена гълъбка) в подсекция Olivaceinae. R. alutacea се характеризира с червено-кафеникава шапка, охреножълти ламели, розовеещо пънче и местообитание в низините с широколистни дървета, обикновено дъбове. R. olivacea има тъмни ивици по шапката, розово пънче и расте в букови и смърчови планински гори.

Друга едра гълъбка от буковите гори е Russula curtipes. Шапката е винена по периферията и има кремав център. Ламелите са бледоохрени и отделят малко по-светъл охреножълт споров прашец. Пънчето е по-късо и има особено форма наподобяваща пясъчен часовник.

Russula faginea е още една едра гълъбка от буковите гори. Този вид принадлежи към подсекция Xerampelinae и съответно има месо, което покафенява след нараняване. С железен сулфат месото показва зелена реакция. При R. romellii реакцията е бледорозова.

Форми с червени шапки са възможни при R. romellii и те могат да се сбъркат с Russula rubroalba. R. rubroalba по наши наблюдения се среща най-често в дъбови гори.

Текста подготви П. Неделев.

Russula romellii.

Russula romellii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula romellii.

Russula romellii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula romellii.

Russula romellii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula romellii.

Russula romellii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula romellii.

Russula romellii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula romellii.

Russula romellii. Орнаментацията на спорите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 25 Март, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>