Russula romellii

Russula romellii.

Russula romellii Maire
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Russule de Romell, Russule à lames fragiles (френски), Weißstieliger Leder-Täubling (немски), Сыроежка Ромеля (руски).

Шапка Отначало полукълбовидна, после изпъкнала и накрая плоска с плитка вдлъбнатина. Виолетова или винена, с бледожълт или жълто-зеленикав център. Понякога изцяло жълтеникава, зеленикава или виненочервена. Кожицата е гладка до набръчкана и суха или влажна. Ръбът е изправен и ненабразден, освен при най-старите екземпляри. Диаметър до 15 cm, но най-често достига 10-12 cm.

Ламели Отначало бледожълти, но скоро жълти. Гъсти, прираснали или частично прираснали. Много крехки и лесно се отчупват.

Пънче Цилиндрично или бухалковидно. Бяло. Много рядко може да присъства бледорозов оттенък. Повърхността е гладка или плитко набраздена. Височина до 8 cm.

Месо Бяло, дебело и плътно. Няма особена миризма. Вкусът е приятен, нелютив.

Спори Споровият прашец е охреножълт. Спорите са с размери 7.5-9 x 6-7 μm. Орнаментирани са с шипчета, повечето от които свързани помежду си в мрежа.

Местообитание Широколистни гори, но най-вече букови (Fagus), в които е един от най-представените видове от гълъбките. Според Sarnari може да се открие и с кестен (Castanea), габър (Carpinus) и рядко с дъб (Quercus) и смърч (Picea). Плододава поединично или на групи през лятото и есента.

Коментар Според някои автори е ядлива гъба (Източници: №9,10), според други е неядлива (Източник: №18). Няма данни за гъбата у нас.

Сходни видове Russula romellii е едра гълъбка с характерно оцветяване, но показва значителна изменчивост. Най-типичната форма има винена или виолетова шапка с жълто-зелен център и не представлява трудност за разпознаване. Важни белези са бялото пънче, нелютивото месо и жълтите ламели, които са толкова крехки, че при лек допир се отчупват и разхвърчат. R. romellii е вид категоризиран в подсекция Integriforminae.

Russula alutacea е вид гълъбка, който изглежда бива интепретиран по различен начин в книгите, включително български. Възможно е някои описания в тях да се отнасят за R. romellii. Според Sarnari R. alutacea е вид близък до Russula olivacea (Червеностъблена гълъбка) и двата вида заедно принадлежат към подсекция Olivaceinae. R. alutacea се характеризира с червено-кафеникава шапка, охреножълти ламели, розовеещо пънче и местообитание в низините с широколистни дървета, обикновено дъбове. R. olivacea има тъмни ивици по шапката, розово пънче и расте в букови и смърчови планински гори.

Друга едра гълъбка от буковите гори е Russula curtipes. Шапката е винена по периферията и има кремав център. Ламелите са бледоохрени и отделят по-светъл охреножълт споров прашец. Пънчето е по-късо и има особено форма наподобяваща пясъчен часовник.

Russula faginea е още една едра гълъбка от буковите гори. Този вид принадлежи към подсекция Xerampelinae и съответно има месо, което покафенява след нараняване. С железен сулфат месото показва зелена реакция. При R. romellii реакцията е бледорозова.

Текста подготви П. Неделев.

Russula romellii.

Russula romellii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula romellii.

Russula romellii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula romellii.

Russula romellii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula romellii.

Russula romellii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula romellii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 7 Февруари, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>