Scleroderma polyrhizum

Scleroderma polyrhizum.

Scleroderma polyrhizum (J.F. Gmel.) Pers.
семейство Sclerodermataceae

синоними Lycoperdon polyrhizum J. F. Gmel., Sclerangium polyrhizon (J. F. Gmel.) Lév., Sclerangium polyrhizum (J. F. Gmel.) Lév., Scleroderma geaster Fr.

У нас Няма име.

По света Star earthball, Many-rooted earthball, Dead man’s hand (английски), Starkwurzelnder Kartoffelbovist (немски).

Плодно тяло Кълбовидно или неправилно кълбовидно, много едро – достига до 15 cm в диаметър, частично заровено в земята, като долната страна преминава директно (без псевдопънче) в компресирана мицелна основа с приблизително цилиндрична форма. Състои се от обвивка (перидий) и спороносен слой (глеба).

Обвивката е доста дебела (в горната половина на гъбата обикновено 0.5 cm, но и до 1 cm), първоначално гладка, впоследствие покрита с многобройни дребни люспици, обагрена в кремаво, бледожълто, към края сивкавокафеникаво. След съзряването на спорите перидият се разпуква в горната си част на няколко къса, които са повече или по-малко неправилни и обърнати навън така, че наподобяват лъчите на звезда.

Спороносният слой първоначално има твърда структура и сивкав цвят, който постепенно се променя до пурпурнокафяв. При зрелите плодни тела глебата се разпада на тъмнокафяв споров прах, който след разпукването на обвивката се разнася от вятъра из околността.

Спори Сферични, с диаметър 8–11 μm, брадавичести, като брадавичките образуват непълна мрежа.

Местообитание Видът е разпространен най-вече по Средиземноморието, но също така и в други региони на Европа (Ирландия, Великобритания, Турция), както и в Североамериканския Юг и Азия. Расте поединично и по-често на групи в пясък или песъчлива почва. В различните региони се среща в периода септември-декември из крайбрежни растителни съобщества, в покрайнини на широколистни и иглолистни гори и по горски пътища. В България бе намерен за пръв път край буково-кестенови насаждения в Беласица през октомври 2007 г.

Статия за намирането на вида в България: New records of fungi, fungus-like organisms, and slime moulds: 1-6,
C. M. Denchev (comp.), Mycologia Balcanica 5, 2008.

Коментар Смята се за отровна, тъй като предизвиква тежки стомашно-чревни проблеми. В традиционната китайска медицина се използва за приготвяне на кръвоспиращи лекове.

Сходни видове С големите си размери, дебелата си обвивка, наличието на компресирана мицелна основа и специфичното си звездовидно разпукване не може да бъде объркана с други видове на род Scleroderma.

Текста подготви Ив. Асьова.

Scleroderma polyrhizum.

Scleroderma polyrhizum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 14 Август, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>