Летен трюфел

Tuber aestivum.

Tuber aestivum (Wulfen) Spreng.
семейство Tuberaceae

синоним Tuber uncinatum Chatin

У нас Летен трюфел, Черен летен трюфел, Черен есенен трюфел.

По света Summer truffle, Burgundy truffle (английски), Truffe d’été (френски), Scorzone (италиански), Sommer-Trüffel (немски), Трюфель летний (руски).

Плодно тяло Най-често кълбовидно, но редовно с неправилна форма. Състои се от перидий (обвивка) и глеба (вътрешност). Перидият е тъмнокафяво-черен до черен и груб, съставен от едри пирамидални брадавици. Глебата е отначало кремава и накрая кафеникава, кръстосана от множество тънки, белезникави жилки (наричани също вени). Плодното тяло е плътно и твърдо с особена, сложна и проникваща миризма, която се усилва със зреене. Вкусът е приятен, подобен на лешник. Диаметър до 10 cm, но повечето плодни тела достигат по-скромни размери (около 5 cm).

Спори Спорите са кафеникави. Имат почти кълбовидна до широко елипсовидна форма. Размерите варират в широки граници: 20-50 х 15-40 μm. Орнаментирани са с гредички съединени в мрежа.

Местообитание Широколистни гори, като образува микориза с различни видове дървета: дъб (Quercus), бук (Fagus), габър (Carpinus), леска (Corylus), кестен (Castanea) и други. Предпочита местности с варовита почва в низините. Плододава под земята и по случайност плодни тела се намират разкрити частично на повърхността. Сезонът е от края на пролетта до зимата. Широко разпространен вид в България и Европа.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Застрашен“ (EN). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Ядлива гъба. Един от видовете подземни гъби с пазарна стойност и обект на комерсиално събиране и търговия.

Сходни видове Tuber aestivum е най-разпространеният, най-често срещаният и количествено най-експлоатираният вид ядлив трюфел в България. Разпознава се лесно по комбинацията от едри, пирамидални брадавици, кафява глеба кръстосана от тънки, белезникави жилки и миризма. На практика има много видове трюфели и други подземни гъби, които могат да се объркат поради незнание с този така желан вид.

До неотдавна Tuber uncinatum се смяташе за близък, но отделен вид, като автори посочваха, че той плододава през студените месеци (есен и зима) вместо през лятото и има различни миризма и вкус. Италиански учени публикуваха през 2004 г. генетично изследване върху T. aestivum и T. uncinatum. Те показаха, че такова разделение е изкуствено и че се касае само за един вид с изявен полиморфизъм. Те обясняват този полиморфизъм с ролята на фактори от околната среда. (Източник: Tuber aestivum and Tuber uncinatum: Two morphotypes or two species?, F. Paolocci, C. Riccioni, A. Rubini, F. Topini, FEMS Microbiology Letters, 2004)

Tuber aestivum се причислява към „черните трюфели“ поради черния цвят на перидия. Ще бъде сравнен с други видове трюфели (Tuber) с тъмни перидии по-долу.

Tuber brumale (Черен зимен трюфел, Брумале) има черни плодни тела покрити с по-ситни брадавици и кафяво-черна глеба с по-редки и по-дебели бели жилки. Спорите са покрити с иглести израстъци. Плододава през зимата.

Tuber melanosporum има кафяво-черна глеба подобна на тази на T. brumale, но жилките са по-многобройни и по-тънки, като при T. aestivum. Плодното тяло е кафяво-черно и често се виждат ръждиви участъци. Покрито е с ниски, пирамидални брадавици. Спорите са тъмнооцветени и покрити с шипчета. Плододава през зимата.

Tuber macrosporum има черни плодни тела с участъци с ръждиви оттенъци и по-ситни плоски брадавици. Спорите имат тънка мрежовидна орнаментация. Плододава през есента и зимата.

Tuber mesentericum има черни плодни тела с брадавици като при T. aestivum. Наблюдава се „базален кавитет“ или вдлъбнатина от едната страна на плодното тяло, отсъстващ при T. aestivum. Глебата е тъмнокафява и пронизана с по-редки и по-дебели жилки. Миризмата е също различна и се описва като по-неприятна. Спорите имат мрежовидна орнаментация. Плододава през есента и зимата.

Tuber indicum е вид трюфел, който не расте естествено в България, но се използва от неблагоразумни търговци за подправяне на по-ценните трюфели на пазара. Ароматът на този вид е слаб и несравним спрямо T. aestivum и другите европейски видове споменати по-горе. Плодното тяло е кафяво-черно и покрито с ниски пирамидални брадавици. Глебата е пурпурно-черна и се кръстосва от сиви жилки.

Допълнителна информация Статия на Т. Неделин в списание Гора – Обикновеният черен летен трюфел – най-разпространеният търговски вид в България.

Текста подготви П. Неделев.

Tuber aestivum. Разрязаната глеба има кафяв, мраморен вид с бели жилки.

Tuber aestivum. Екземпляри с по-светла глеба като тези не са достигнали зрялост.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuber aestivum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Декември, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>