Wakefieldia macrospora

Wakefieldia macrospora.

Wakefieldia macrospora (Hawker) Hawker
семейство Boletaceae (Манатаркови)

(От името на английската миколожка Elsie Maud Wakefield, от гръцки makros = голям, spora = спори.)

У нас Няма име.

Плодно тяло Кълбовидно, с диаметър между 1-3 cm, гладко. Със слаб аромат, който по-късно става неприятен.

Перидият в началото е бял, после потъмнява, с дебелина от 0.150-0.250 mm. Глебата е тъмно розова, по-късно става кафява, съставена от неправилни кухини.

Микроскопични белези Дву- и четириспорови базидии, като двуспоровите преобладават. Спорите са кръгли, златистожълти, с по-тъмни плоски брадавици, с размери между 10.9-14.6 и 10.6-14.1 μm.

Местообитание Расте в широколистни гори, под леска (Corylus avellana), цер (Quercus cerris), космат дъб (Quercus pubescens), воден габър (Ostrya caprinifolia), мъждрян (Fraxinus ornus), полски клен (Acer campestre), бук (Fagus sylvatica) и черен бор (Pinus nigra). Плодните тела растат под земята, на малка дълбочина.

*Екземплярът от първата снимка е намерен в смесена гора от габър и бук върху варовик в района на Костинброд на 30.07.2014 г.

Източник: Funghi ipogei della Lucchesia, L. Gori.

Текста подготви М. Славова.

Wakefieldia macrospora.

Wakefieldia macrospora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wakefieldia macrospora. Спори и базидии.

Wakefieldia macrospora. Спорите са кръгли, златистожълти, с по-тъмни плоски брадавици.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 6 Декември, 2015 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>