Манатарки, масловки, брезовки, киселки и овчи носове

В България с народното име „манатарка“ се назовават различни видове гъби. Най-общо всички видове манатарки имат шапка (гугла) и пънче и растат върху почва. Спорообразуващият слой се намира на долната повърхност на шапката и има вид на дунапрен. Всъщност този дунапрен е изгреден от тръбички, а отверстията се наричат пори.

Сред най-известните манатарки са ядливата Обикновена манатарка (Boletus edulis) и отровната Дяволска гъба (Boletus satanas). У нас се срещат други и изключително разнообразни видове манатарки. В род Boletus те са най-малко 30 вида, в род Xerocomus – 13 вида, в род Gyroporus – 2 вида, а родовете Aureoboletus, Buchwaldoboletus, Gyrodon, Porphyrellus, Phylloporus, Strobilomyces, Chalciporus и Tylopilus са с по един вид.

Масловките (род Suillus) и брезовките (род Leccinum) са близки до манатарките. Макар че порите при тях са заместени от ламели, киселките (родове Paxillus и Tapinella), Лъжливия пачи крак (Hygrophoropsis aurantiaca), Горчивата миризливка (Omphalotus olearius) и овчите носове (семейство Gomphidiaceae) са също близки гъби до манатарките. Всички те ще бъдат представени на тази страница.

В таблиците по-долу ще намерите всички манатарки, масловки, брезовки, киселки и овчи носове, за които има събрана информация в manatarka.org, но те не са всички видове, които растат в България. Информация и снимки на всички европейски видове манатарки и родствени на манатарките гъби са събрани в сайта boletales.com на Борис Асьов.

Манатарки

Латинско име Българско име Снимка Цвят на пори Месо Мрежа
Boletus edulis Обикновена манатарка отначало бели, после жълти бяло да
Boletus aereus Бронзова манатарка отначало бели, после жълти бяло да
Boletus reticulatus Дъбова манатарка отначало бели, после жълти бяло да
Boletus pinophilus Борова манатарка отначало бели, после жълти бяло да
Boletus appendiculatus Жълта манатарка жълти, посиняват жълто, посинява да
Boletus subappendiculatus жълти жълто да
Boletus regius Хлебна манатарка жълти жълто да
Boletus pseudoregius жълти, посиняват жълто, посинява да
Boletus fechtneri Фехтнерова манатарка жълти, посиняват жълто, посинява да
Boletus calopus Красива манатарка жълти, посиняват жълто, посинява да
Boletus radicans Вкореняваща манатарка жълти, посиняват жълто, посинява да
Boletus impolitus Сиво-жълта манатарка жълти бледожълто не
Boletus depilatus Габърова манатарка жълти бледожълто не
Boletus pulverulentus Напрашена манатарка жълти, посиняват жълто, посинява силно не
Boletus fragrans жълти, посиняват жълто, посинява не
Boletus pseudosulphureus Яркожълта манатарка жълти, посиняват жълто, посинява не
Boletus lupinus червени, оранжеви, посиняват жълто, посинява не
Boletus dupainii Кървавочервена манатарка червени, оранжеви, посиняват жълто, посинява не
Boletus luridiformis Червеностъблена манатарка червени, оранжеви, посиняват жълто, посинява не
Boletus xanthopus червени, оранжеви, посиняват жълто, посинява не
Boletus queletii Келетова манатарка червени, оранжеви, посиняват жълто и винено, посинява не
Boletus luridus Огнена манатарка червени, оранжеви, посиняват жълто и винено, посинява да
Boletus legaliae Манатарка на Льо Гал червени, оранжеви, посиняват бледожълто, посинява да
Boletus rubrosanguineus яркочервени, посиняват бледожълто, посинява да
Boletus rhodoxanthus Пурпурночервена манатарка червени, посиняват бледожълто, посинява единствено в шапката да
Boletus rhodopurpureus Пурпурна манатарка червени, посиняват бледожълто, посинява силно да
Boletus luteocupreus Медножълта манатарка червени, посиняват жълто, посинява силно да
Boletus permagnificus Великолепна манатарка червени, оранжеви, посиняват бледожълто, посинява да
Boletus satanas Дяволска гъба червени, оранжеви, посиняват белезникаво, посинява да
Boletus pulchrotinctus жълти, оранжеви, посиняват жълтеникаво, посинява да
Xerocomus badius Канеленокафява манатарка бледожълти, посиняват белезникаво, посинява слабо
не
Xerocomus ferrugineus бледожълти белезникаво
не
Xerocomus moravicus Моравска манатарка жълти белезникаво, охрено над тръбички
не, да
Xerocomus subtomentosus Кадифена манатарка жълти, посиняват белезникаво, розово в пънче, посинява слабо
не
Xerocomus porosporus жълти, посиняват белезникаво, кафеникаво в пънче
не
Xerocomus pruinatus жълти, посиняват жълто, посинява бавно
не
Xerocomus cisalpinus жълти, посиняват жълтеникаво, кафяво в пънче, посинява бавно
не
Xerocomus ichnusanus жълти, посиняват жълтеникаво, винено в пънче, посинява да
Xerocomus chrysenteron Червенокрака манатарка жълти, посиняват белезникаво, жълтеникаво, червено в пънче, посинява слабо
не
Xerocomus bubalinus жълти, посиняват розово в шапка, посинява в шапка
не
Xerocomus rubellus Тъмночервена манатарка жълти, посиняват белезникаво, жълтеникаво, червени точки, посинява
не
Xerocomus persicolor Прасковеноцветна манатарка жълти, посиняват жълто, оранжево в пънче, посинява
не
Xerocomus roseoalbidus Розовееща манатарка жълти, посиняват жълто, розово в шапка, посинява
не
Phylloporus pelletieri Обикновен филопорус жълти ламели жълтеникаво
не
Aureoboletus gentilis Златистотръбеста манатарка яркожълти белезникаво, розово под кожица не
Pseudoboletus parasiticus Паразитна манатарка жълти жълтеникаво не
Buchwaldoboletus lignicola Дърворазрушаваща манатарка жълти жълтеникаво, посинява слабо
не
Gyrodon lividus Оловносив гиродон жълти, посиняват жълтеникаво, кафяво в пънче посинява не
Gyroporus castaneus Кестенява манатарка бели, бледожълти бяло, с кухини
не
Gyroporus cyanescens Синкава манатарка бели, бледожълти, посиняват бяло, с кухини, посинява
не
Tylopilus felleus Горчива манатарка отначало бели, после розови бяло да
Porphyrellus porphyrosporus Пурпурноспорова манатарка сиво-кафяви бяло, потъмнява
не
Strobilomyces strobilaceus Шишарковидна манатарка бели, сиви, почервеняват и почерняват бяло, почервенява и потъмнява до почти черно
не
Chalciporus piperatus Лютива манатарка канеленокафяви жълто
не
Rubinoboletus rubinus Рубинена манатарка розово-червени розово, жълто в пънче не

Масловки

Латинско име Българско име Снимка Расте под Пръстен Бележка
Suillus luteus Обикновена масловка бор (Pinus) да
Suillus granulatus Зърнеста масловка бор (Pinus) не бял мицел
Suillus bovinus Кравешка масловка бор (Pinus) не
Suillus variegatus Синееща масловка бор (Pinus) не посинява
Suillus collinitus Розовокрака масловка бор (Pinus) не розов мицел
Suillus bellinii бор (Pinus) не морски крайбрежия
Suillus sibiricus Сибирска масловка бяла мура (Pinus peuce) да
Suillus flavidus бор (Pinus) да високопланински тресавища
Suillus grevillei Елегантна масловка лиственица (Larix decidua) да привнесен вид
Suillus lakei Американска масловка дугласка ела (Pseudotsuga menziesii) да привнесен вид

Брезовки
В помощ на определянето на различните видове, за много от които сайтът все още няма снимки – Определяне на видовете Leccinum. Въпреки названието, отбележете, че само някои от гъбите в тази група растат под брези.

Латинско име Българско име Снимка Расте под Месо Бележка
Leccinum scabrum Обикновена брезовка бреза (Betula) бяло
Leccinum pseudoscabrum Габърова гъба габър (Carpinus), леска (Corylus) бяло, после розово, накрая почти черно
Leccinum crocipodium Жълта брезовка дъб (Quercus) жълтеникаво, после сиво-виолетово, накрая почти черно жълти пори
Leccinum aurantiacum Червена брезовка различни широколистни дървета бяло, после сиво-виолетово, накрая почти черно синьо-зелено петно в основата
Leccinum albostipitatum топола (Populus) бяло, после сиво-виолетово, накрая почти черно синьо-зелено петно в основата
Leccinum duriusculum топола (Populus) бяло, после червеникаво, сиво-виолетово, накрая почти черно синьо-зелено петно в основата
Leccinum versipelle бреза (Betula) бяло, после сиво-виолетово, накрая почти черно синьо-зелено петно в основата

Киселки

Латинско име Българско име Снимка Бележка
Paxillus involutus Киселка расте върху почва под разнообразни широколистни и иглолистни дървета
Paxillus rubicundulus Елшова киселка расте върху почва под елши (Alnus)
Tapinella atrotomentosa Кадифена киселка расте върху гниеща иглолистна дървесина
Tapinella panuoides расте върху гниеща иглолистна дървесина
Pseudomerulius aureus расте върху гниеща иглолистна дървесина
Hygrophoropsis aurantiaca Лъжлив пачи крак има оранжеви, раздвояващи се ламели, расте върху почва и гниеща дървесина в гори
Hygrophoropsis olida има бледорозови, раздвояващи се ламели, расте върху почва в гори
Omphalotus olearius Горчива миризливка расте върху гниеща широколистна дървесина

Овчи носове

Латинско име Българско име Снимка Бележка
Chroogomphus rutilus Бакърен овчи нос расте под бор (Pinus)
Chroogomphus helveticus Швейцарски овчи нос расте под бяла мура (Pinus peuce) и смърч (Picea abies)
Gomphidius glutinosus Сив овчи нос расте под иглолистни, най-често смърч (Picea abies)
Gomphidius roseus Розов овчи нос расте под бор (Pinus), често с Кравешката масловка (Suillus bovinus)

 

2 коментара Манатарки, масловки, брезовки, киселки и овчи носове

 • Стоян

  Поздравления за чудесния сайт!!!
  Би било чудесно в тези таблици да има още една колонка, съответно: „Ядлива/Отровна“
  И евентуално време за обработка, за да стане ядлива.

  • pavel

   Благодаря! Страници като тази са предназначени да съберат на едно място най-важните белези за сравнение. Главната цел е да се помогне разпознаването и научаването на отделните видове. Тук не е мястото за кулинарните качества, това идва след научаването на видовете.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>