Дървесни гъби без ламели

Trichaptum biforme. Илюстрация на Емилия Богданова.

Дървесни гъби е популярното название на всички тези гъби, които плододават върху дървесина. Те са дърворазрушаващи и могат да са както паразити, развиващи се на все още живи дървета, така и сапротрофи, разлагащи вече умъртвени дървета, а някои са и двете. Дърворазрушаващи гъби се срещат и в двата отдела Ascomycota (Аскомицети) и Basidiomycota (Базидиеви гъби), но тук ще бъдат показани само тези, които принадлежат към отдел Basidiomycota и отговарят на следните критерии:

  • растат прикрепени за дървесина (върху стволове, клони, пънове, корени);
  • спороносният слой (хименофор) е съставен от тръбички с пори, иглички или структури подобни на зъби, плочки (но не истински ламели) или е гладък;
  • нямат пънчета или те са къси, странично разположени или слабо развити;
  • консистенцията на месото често е дървениста и/или жилава.

Тук отсъстват видове като Кладницата (Pleurotus ostreatus) и Ветрилката (Schizophyllum commune), които са дървесни гъби с ламели; те ще бъдат представени в отделна страница (Кладници и дървесни гъби с ламели). Също така отсъстват видове като Обикновената пънчушка (Armillaria mellea) и Зимната припънка (Flammulina velutipes), които също растат върху дървесина, но имат ламели, централно разположени и добре развити пънчета (Пънчушки и припънки). Други дървесни гъби, които имат еластично-желеобразна консистенция, като Юдиното ухо (Auricularia auricula-judae) и Жълтата тремела (Tremella mesenterica) също ще бъдат разгледани в отделна страница (Желета).

Малка част от голямото разнообразие от дървесни видове, които се срещат в България е представена по-долу. Това са едни от най-разпространените и най-разпознаваеми видове. Подредени са по азбучен ред.

Латинско име Българско име Снимка Расте върху
Abortiporus biennis широколистни, рядко иглолистни
Antrodia juniperina Хвойнова антродия дървовидна хвойна (Juniperus excelsa)
Antrodia serialis иглолистни
Auriporia aurulenta широколистни, иглолистни
Bjerkandera adusta широколистни, иглолистни
Bondarzewia mesenterica Планинска бондарцевия иглолистни
Cerrena unicolor широколистни
Chondrostereum purpureum широколистни, иглолистни
Climacocystis borealis иглолистни
Coltricia perennis иглолистни (върху почва)
Coniophora puteana Сутеренна гъба широколистни, иглолистни
Corticium roseum Розов кортициум широколистни
Daedalea quercina Дъбова гъба широколистни
Daedaleopsis confragosa Обикновен дедалеопсис широколистни
Daedaleopsis tricolor Трицветен дедалеопсис широколистни
Fistulina hepatica Чернодробна гъба широколистни
Fomes fomentarius Праханова гъба широколистни
Fomitopsis pinicola Окантована гъба иглолистни, рядко широколистни
Fomitopsis rosea Розов фомитопсис иглолистни, рядко широколистни
Ganoderma adspersum широколистни
Ganoderma applanatum Плоска ганодерма широколистни, рядко иглолистни
Ganoderma lucidum Лакирана ганодерма широколистни
Ganoderma resinaceum Смолиста ганодерма широколистни
Gloeophyllum odoratum иглолистни
Gloeophyllum sepiarium иглолистни
Hapalopilus rutilans широколистни
Hericium alpestre Алпийски корал иглолистни
Hericium cirrhatum Розово-жълта рогачка широколистни
Hericium coralloides Корал широколистни
Hericium erinaceus Игловиден корал широколистни
Heterobasidion annosum Коренова гъба иглолистни
Hymenochaete rubiginosa широколистни, често дъб (Quercus)
Inonotus hispidus широколистни
Inonotus nidus-pici широколистни
Inonotus nodulosus широколистни, често бук (Fagus)
Inonotus obliquus Чага бреза (Betula)
Inonotus tamaricis Ракитовицов инонотус ракитовица (Tamarix)
Irpex lacteus широколистни
Ischnoderma benzoinum иглолистни
Ischnoderma resinosum широколистни
Laetiporus sulphureus Сярна гъба най-често широколистни
Lenzites betulina широколистни
Leucogyrophana mollusca иглолистни, рядко широколистни
Meripilus giganteus Гигантска праханова гъба широколистни
Mycoacia uda широколистни
Neofavolus alveolaris широколистни
Peniophora cinerea широколистни, иглолистни
Peniophora incarnata широколистни, рядко иглолистни
Peniophora laeta габър (Carpinus), воден габър (Ostrya)
Peniophora pini борове (Pinus spp.)
Peniophora proxima чемшир (Buxus)
Peniophora quercina дъб (Quercus)
Perenniporia fraxinea широколистни, често ясени (Fraxinus)
Phaeolus schweinitzii иглолистни, рядко широколистни
Phellinus hartigii иглолистни
Phellinus igniarius Лъжлива праханова гъба най-често върби (Salix)
Phellinus pomaceus сливи (Prunus) и др. розоцветни
Phellinus torulosus широколистни, рядко иглолистни
Phellinus tremulae тополи (Populus)
Phlebia centrifuga смърч (Picea)
Phlebia radiata широколистни
Phlebia tremellosa широколистни, иглолистни
Phlebiopsis gigantea Гигантски флебиопсис иглолистни
Phylloporia ribis широколистни
Piptoporus betulinus Брезова праханова гъба бреза (Betula)
Plicaturopsis crispa широколистни
Polyporus arcularius широколистни
Polyporus badius Кестеняв полипорус широколистни
Polyporus brumalis Късен полипорус широколистни
Polyporus melanopus широколистни, рядко иглолистни
Polyporus squamosus Пъстърва широколистни
Polyporus tuberaster широколистни
Polyporus umbellatus Сенниковиден полипорус широколистни
Polyporus varius Чернокрак полипорус най-често бук (Fagus)
Postia caesia иглолистни, рядко широколистни
Postia fragilis иглолистни
Postia stiptica иглолистни, рядко широколистни
Pseudomerulius aureus иглолистни
Pycnoporus cinnabarinus Червен пикнопорус широколистни
Pyrofomes demidoffii Демидов пирофомес дървовидна хвойна (Juniperus excelsa)
Serpula lacrymans Домашна гъба дървесина в сгради
Sparassis crispa Зелчеста гъба иглолистни
Steccherinum bourdotii широколистни
Steccherinum ochraceum широколистни, рядко иглолистни
Stereum gausapatum дъб (Quercus)
Stereum hirsutum Жълтеникав стереум широколистни
Stereum insignitum бук (Fagus)
Stereum rugosum широколистни
Stereum sanguinolentum иглолистни
Stereum subtomentosum широколистни
Terana caerulea широколистни
Trametes gibbosa Изгърбен траметес широколистни
Trametes hirsuta Четинест траметес широколистни
Trametes ochracea Охрен траметес широколистни
Trametes pubescens широколистни
Trametes versicolor Пъстър траметес широколистни, рядко иглолистни
Trametopsis cervina широколистни
Trichaptum abietinum иглолистни
Trichaptum biforme широколистни
Trichaptum fuscoviolaceum иглолистни
Xylodon sambuci широколистни

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>