Борови гори

Боровете са иглолистни дървета. В България естествени гори образуват няколко вида бор. Най-разпространени са черен (Pinus nigra) и бял (Pinus sylvestris), но също се срещат клек (Pinus mugo), черна мура (Pinus heldreichii) и калабрийски (Pinus brutia) в отделни райони. Всички те са двуиглени борове, тоест имат по две игли във всяко снопче. Бор е също бялата мура (Pinus peuce), но тя има по пет игли в снопче. Понеже се свързва с по-специфичен набор от гъби е представена в отделна страница. Иглолистните дървета смърч и ела често биват наричани борове погрешно.

Черен бор (Pinus nigra).

Pinus nigra J.F. Arnold

У нас Черен бор.

Топлолюбиво, сухолюбиво иглолистно дърво широко разпространено в България. Има гори от черен бор в ниските и средните части на планините (обикновено до около 1400 m надморска височина). Съществуват множество изкуствени плантации от черен бор в низините. Често се намира в съседство с бял бор (Pinus sylvestris). Познава се по дългите игли, шишарките и сиво-кафявата кора.

Прочетете повече за горите от черен бор в България в електронното издание на Червената книга.

 

 

 

Бял бор (Pinus sylvestris).

Pinus sylvestris L.

У нас Бял бор.

Студоустойчиво иглолистно дърво, което е широко разпространено в България. Има гори от бял бор в ниските, средните и високите части на планините (достига горната граница на гората). Съществуват множество изкуствени плантации от бял бор на ниски надморски височини. Познава се по късите игли, шишарките и червеникавата кора на развитите дървета.

Прочетете повече за горите от бял бор в България в електронното издание на Червената книга.

 

 

 

Клек (Pinus mugo).

Pinus mugo Turra

У нас Клек.

Студоустойчиво иглолистно дърво като храст, с ограничено разпространение в най-високите планини в България. Обитава субалпийския растителен пояс (обикновено над 1800 m надморска височина). Познава се по късите игли и храстовидната форма.

Прочетете повече за храсталаците от клек в България в електронното издание на Червената книга.

 

 

 

 

 

Храсталак от клек (Pinus mugo) и сибирска хвойна (Juniperus sibirica).

Гъби Боровите гори са богати местообитания на гъби. Има много микоризни гъби от родове като Russula (гълъбки), Lactarius (млечници), Tricholoma (есенни гъби), Suillus (масловки), Hygrophorus (седефенки), Cortinarius (паяжинници), Inocybe (иноцибе) Hebeloma (хебеломи) и други. Същевременно има безброй немикоризни гъби, включително дървесни и дърворазрушаващи. Голяма част от гъбите не се влияят от вида бор, но за малка част това има значение.

Някои от гъбите са изброени в списъка по-долу.

 

 

 

Albatrellus subrubescens микоризна гъба
Amanita muscaria микоризна гъба
Amaurochaete atra върху дърво, миксомицет
Apioperdon pyriforme Крушовидна пърхутка върху дърво или не, сапротроф
Astraeus hygrometricus Хигроскопична земна звезда микоризна гъба
Auriporia aurulenta върху дърво, сапротроф
Auriscalpium vulgare Обикновен аурискалпиум върху шишарки, сапротроф
Baeospora myosura върху шишарки, сапротроф
Boletus pinophilus микоризна гъба
Buchwaldoboletus lignicola сапротроф
Calocybe chrysenteron сапротроф
Chroogomphus rutilus Бакърен овчи нос микоризна гъба
Clavariadelphus ligula микоризна гъба
Clitocybe metachroa сапротроф
Clitocybe nebularis Есенна миризливка сапротроф
Clitocybe odora Зелена миризливка сапротроф
Clitocybe phyllophila Заскрежена орешарка сапротроф
Clitocybe radicellata сапротроф
Clitocybe sinopica сапротроф
Clitocybe vermicularis Вкореняваща се орешарка сапротроф
Clitopaxillus alexandri сапротроф
Coniophora puteana Сутеренна гъба върху дърво, сапротроф
Cortinarius croceus микоризна гъба
Cyclaneusma niveum паразит, сапротроф
Cystoderma amianthinum Зърненка сапротроф
Cystoderma carcharias Сиво-розова зърненка сапротроф
Cystodermella ambrosii сапротроф
Cystodermella cinnabarina Керемиденочервена зърненка сапротроф
Cystodermella granulosa сапротроф
Dissingia leucomelaena Паничковидна бучка микоризна гъба
Ditiola peziziformis върху дърво, сапротроф
Ditiola radicata Вкореняваща се дитиола върху дърво, сапротроф
Entoloma vernum Пролетна сливовка микоризна гъба
Fomitopsis pinicola Окантована гъба върху дърво, паразит и сапротроф
Galerina marginata Отровна галерина върху дърво или не, сапротроф
Geastrum fimbriatum Ресничеста земна звезда сапротроф
Geastrum granulosum Миниатюрна земна звезда сапротроф
Geastrum rufescens Червенееща земна звезда сапротроф
Gloeophyllum sepiarium върху дърво, сапротроф
Gomphidius roseus Розов овчи нос микоризна или паразит, асоциира със Suillus bovinus
Gymnopilus penetrans върху дърво, сапротроф
Gymnopus androsaceus Тичинковидна челядинка сапротроф
Gymnopus dryophilus Горска челядинка сапротроф
Gymnopus putillus сапротроф
Gyromitra esculenta Обикновена дипленка сапротроф
Gyromitra gigas Гигантска дипленка сапротроф
Gyromitra perlata Зърнеста дисцина сапротроф
Hebeloma mesophaeum микоризна гъба
Heterobasidion annosum Коренова гъба върху дърво, паразит и сапротроф
Heyderia abietis сапротроф
Hygrophoropsis aurantiaca Лъжлив пачи крак върху дърво или не, сапротроф
Hygrophorus agathosmus Бадемова гъба микоризна гъба
Hygrophorus chrysodon Златистозърнеста седефенка микоризна гъба
Hygrophorus gliocyclus микоризна гъба
Hygrophorus hypothejus Кехлибарена гъба микоризна гъба
Hygrophorus latitabundus микоризна гъба
Hypholoma capnoides Борова пънчушка върху дърво или не, сапротроф
Hypholoma fasciculare Отровна пънчушка върху дърво или не, сапротроф
Hypomyces lateritius паразит върху Lactarius deliciosus
Imleria badia Канеленокафява манатарка микоризна гъба
Infundibulicybe gibba Лисичка сапротроф
Inocybe geophylla Виолетов вълчи зъб микоризна гъба
Ischnoderma benzoinum върху дърво, сапротроф
Laccaria amethystina Лилавка микоризна гъба
Laccaria bicolor микоризна гъба
Laccaria laccata Хамелеонова гъба микоризна гъба
Laccaria tortilis микоризна гъба
Lachnellula върху дърво, сапротроф
Lactarius aurantiacus Оранжева млечница микоризна гъба
Lactarius deliciosus Рижика микоризна гъба
Lactarius fuliginosus микоризна гъба
Lactarius hemicyaneus Синкава рижика микоризна гъба
Lactarius rufus Дъбарка микоризна гъба
Lactarius sanguifluus микоризна гъба
Lactarius semisanguifluus Кървавочервена млечница микоризна гъба
Lactarius tabidus микоризна гъба
Lepista nuda Обикновена виолетка сапротроф
Lepista sordida Сивкава виолетка сапротроф
Leucocortinarius bulbiger Луковичен паяжинник микоризна гъба
Leucogyrophana mollusca върху дърво, сапротроф
Leucopaxillus gentianeus Горчив леукопаксилус сапротроф
Leucopaxillus giganteus Гигантски леукопаксилус сапротроф
Limacella illinita микоризна гъба
Lycogala Вълче мляко върху дърво, миксомицет
Lycoperdon perlatum Зърнеста пърхутка сапротроф
Lycoperdon umbrinum Кафява пърхутка сапротроф
Macrolepiota procera Сърнела сапротроф
Marasmius scorodonius сапротроф
Marasmius wynneae сапротроф
Megacollybia platyphylla Напукана припънка сапротроф
Mycena amicta сапротроф
Mycena epipterygia Лепкава мицена сапротроф
Mycena galopus сапротроф
Mycena pura Обикновена ряповка сапротроф
Mycena seynii върху шишарки, сапротроф
Mycena stipata върху дърво, сапротроф
Neolentinus lepideus Траверсна гъба върху дърво, сапротроф
Peniophora pini върху дърво, сапротроф
Phaeolus schweinitzii върху дърво, сапротроф
Phellodon niger микоризна гъба
Phlebia tremellosa върху дърво, сапротроф
Phlebiopsis gigantea Гигантски флебиопсис върху дърво, сапротроф
Pholiota flammans Огнена люспеница върху дърво, сапротроф
Pholiota lenta сапротроф
Pholiota spumosa сапротроф
Pisolithus arhizus Бохемски трюфел микоризна гъба
Pluteus atromarginatus Чернееща еленова гъба върху дърво, сапротроф
Postia caesia върху дърво, сапротроф
Postia fragilis върху дърво, сапротроф
Postia stiptica върху дърво, сапротроф
Pseudohydnum gelatinosum Свински уши върху дърво, сапротроф
Pseudomerulius aureus върху дърво, сапротроф
Pseudoplectania nigrella сапротроф
Rhizina undulata сапротроф
Rhizopogon roseolus Розовеещ ризопогон микоризна гъба
Rhodocollybia butyracea Маслена паричка сапротроф
Rhodocollybia maculata Петниста паричка сапротроф
Rhodocybe gemina сапротроф
Rickenella fibula сапротроф
Rickenella swartzii сапротроф
Russula aeruginea Тревистозелена гълъбка микоризна гъба
Russula amoenolens микоризна гъба
Russula azurea микоризна гъба
Russula badia микоризна гъба
Russula caerulea микоризна гъба
Russula cessans микоризна гъба
Russula chloroides микоризна гъба
Russula delica Бяла гълъбка микоризна гъба
Russula emetica Бясна гъба микоризна гъба
Russula integra микоризна гъба
Russula ochroleuca Охрена гълъбка микоризна гъба
Russula parazurea микоризна гъба
Russula roseipes микоризна гъба
Russula sanguinaria Кървавочервена гълъбка микоризна гъба
Russula torulosa микоризна гъба
Russula xerampelina Виненочервена гълъбка микоризна гъба
Sarcodon leucopus Горчива рогачка микоризна гъба
Sarcodon squamosus микоризна гъба
Sarcosphaera coronaria Виолетова звезданка микоризна гъба
Schizophyllum commune Ветрилка върху дърво, сапротроф
Sparassis crispa Зелчеста гъба паразит, сапротроф
Spathularia flavida Жълта спатулария сапротроф
Sphaerobolus stellatus върху дърво, сапротроф
Stereum sanguinolentum върху дърво, сапротроф
Strobilurus Шишаркови парички върху шишарки, сапротроф
Stropharia aeruginosa Зелена меднянка сапротроф
Suillus bellinii микоризна гъба
Suillus bovinus Кравешка масловка микоризна гъба
Suillus collinitus Розовокрака масловка микоризна гъба
Suillus flavidus микоризна гъба
Suillus granulatus Зърнеста масловка микоризна гъба
Suillus luteus Обикновена масловка микоризна гъба
Suillus variegatus Синееща масловка микоризна гъба
Tapinella atrotomentosa Кадифена киселка сапротроф
Tapinella panuoides върху дърво, сапротроф
Thelephora caryophyllea микоризна гъба
Thelephora terrestris Мечи уши микоризна гъба
Tremella encephala върху дърво, паразит на Stereum sanguinolentum
Trichaptum abietinum върху дърво, сапротроф
Trichaptum fuscoviolaceum върху дърво, сапротроф
Tricholoma albobrunneum микоризна гъба
Tricholoma apium микоризна гъба
Tricholoma batschii Кестенокафява есенна гъба микоризна гъба
Tricholoma bonii микоризна гъба
Tricholoma colossus Голяма есенна гъба микоризна гъба
Tricholoma equestre Лимонка микоризна гъба
Tricholoma focale Опасана есенна гъба микоризна гъба
Tricholoma imbricatum Кафява есенна гъба микоризна гъба
Tricholoma pessundatum микоризна гъба
Tricholoma portentosum Саждива гъба микоризна гъба
Tricholoma sejunctum микоризна гъба
Tricholoma terreum Обикновена есенна гъба микоризна гъба
Tricholoma virgatum Лютива есенна гъба микоризна гъба
Tricholomopsis decora сапротроф
Tricholomopsis rutilans Пурпурна гъба сапротроф
Tuber borchii Зимен бял трюфел микоризна гъба
Xeromphalina campanella върху дърво, сапротроф
Xeromphalina cauticinalis сапротроф
Zeus olympius Зевс Олимпийски върху дърво, сапротроф на черна мура